Kaip vilties spindulys tamsoje

 

 

Plungės vaikų invalidų globos draugijos pirmininkė Judita Brencienė šiais metais gavo Amerikos

„Giedros“ korporacijos skiriamą 500 dolerių premiją, kurią ketvirtadienį atvežusi įteikė Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiančio Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ pirmininkė Indrė Tijūnėlienė.

Nepriklausomoje Lietuvoje 1927 metais iš Ateitininkų mergaičių bendrovės susikūrusios „Giedros“ korporacijos tikslas buvo „išugdyti visapusišką moteriškumą, tapti susipratusia katalike ir savo profesijos specialiste“.  1947 metais korporacija buvo atkurta Vokietijoje, o 1951 metais – Čikagoje, kur iki šių dienų tęsiama aktyvi veikla, stiprinant katalikybę ir lietuvybę.

„Giedros“ korporacija kasmet skiria premiją iš įžymaus mecenato dr. prelato Juozo Prunskio įsteigto fondo lėšų lietuvei moteriai, ypatingai pasižymėjusiai katalikiškoje veikloje. Judita Brencienė – aštuonioliktoji, gavusi šią premiją.

 

 

Kaip rašo rekomendaciniame laiške premijai gauti „Giedros“ iždininkė Raminta Marchertienė, Juditą Brencienę pažįstanti iš laiškų, kuriuos ji parašė, gavusi „Saulutės“ siuntas iš Lemonto miesto (netoli Čikagos).

„Kai rankos svyra nuo darbų, o širdis pavargsta nuo kasdieninio noro padėti vargstančiam ar kenčiančiam, sulaukta pagalba būna kaip vilties spindulys tamsoje, kad tu ne viena, kad Dievas ir geri žmonės su tavimi“, - padėkos už siuntą laiške rašė Judita Brencienė.

Iš šių laiškų ir atsiųstų nuotraukų bei vaikų piešinukų Raminta Machertienė susidarė nuomonę apie šią moterį kaip apie žmogų, gyvenantį pagal krikščioniškus principus, nes Judita Brencienė rūpinasi ne tik savo šeima. Ji keletą metų vadovauja nevyriausybinei organizacijai - aukoja savo laiką ir jėgas tam, kad vaikai su negalia galėtų išeiti iš savo namų, susiburti, vieni su kitais pabendrauti, pasiruošti ir vykdyti įvairias programas.

 

 

Gražiai lietuviškai beveik be akcento kalbanti viešnia iš Amerikos Indrė Tijūnėlienė, atvykusi su vyru Donatu, papasakojo apie savo ir draugų lietuvių šeimas, išsaugojusias lietuvišką šnektą, domėjosi Juditos Brencienės gyvenimu ir jos veikla.

Ilona LINKEVIČIENĖ

Autorės nuotraukos

 

 

Šis įvykis buvo nušviestas ir JAV leidžiamo laikraščio DRAUGAS puslapiuose. Jame apie viešnagę Lietuvoje (taip pat ir Plungėje) savo straipsnių cikle rašo Indrė Tijūnėlienė.